Kliknutím na toto tlačítko souhlasíte pouze s využíváním cookies k zajištění funkčnosti webu.


Cookies pro sledování Vašeho chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních a reklamních sítích na dalších webech vůbec nepoužíváme.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Jitka Šustrová, opatrovnice Kamila Šustra

se sídlem: Dukelských hrdinů 437, Hlinsko

kontaktní údaje:

e-mail: info@kamil-sustr.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá jako spotřebitel (dále jen: „kupující“) a jsou dostupné na internetové adrese https://www.kamil-sustr.cz (dále jen na „stránkách“)

3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o obrazech k prodeji, včetně uvedení cen, jsou viditelně uvedené na stránkách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů, kromě dopravy obrazu ke kupujícímu. Kupující může za obraz nabídnout vyšší cenu, bude-li chtít autora obrazů Kamila Šustra více podpořit. Ceny obrazů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající může upřednostnit kupujícího, který nabídne za obraz vyšší částku.

2. Veškerá prezentace obrazů umístěných na stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře. Nejprve musí potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere obraz a nabídne za něj cenu. Následně bude kontaktován prodávajícím a vzájemně se dohodnou na způsobu dopravy, formě platby a termínu dodání obrazu.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Mám zájem o tento obraz". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím a zaplacením vzájemně dohodnuté ceny kupujícím.

5. V případě, že požadavky uvedené v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, nebo se dohodne pomocí telefonu.

6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2201457479/2010, vedený u Fio banky, jako variabilní symbol uvede číslo obrazu,
  • v hotovosti při převzetí obrazu.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před převzetím obrazu.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu, kterou si určí.

6. Náklady na dodání obrazu na jiné, než uvedené předávací místo nese kupující.

7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat obraz na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

10. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů před předpokládaným termínem dodání obrazu.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy po převzetí obrazu, může tak učinit do 14 dnů od převzetí. Obraz předá nepoškozený zpět prodávajícímu na místě, na kterém se vzjájemně dohodnou.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu prodání obrazu jinému kupujícímu nebo neočekávané události na kterou neměl nebo nemůže mít vliv. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že obraz při převzetí není poškozen.

2. Kupující je povinen si tuto skutečnost ověřit při převzetí obrazu. Obraz musí být vystaven, skladován čí uložen na místě, kde nedojde k jeho poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pokud má obraz vadu, která nebyla způsobena uložením obrazu na nevhodném místě nebo neopatrným zacházením.

4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci a vydat písemné potvrzení kupujícímu o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Potom písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím obrazu věděl, že obraz má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. Jakékoliv neshody bude snaha vyřešit urychleně bez problémů k oboustranné spokojenosti bez institucí. V případě nutnosti je možné se obrátit na:

  • Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. (mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů)
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

2. Prodávající nabízí obrazy jako fyzická osoba.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2020

 

 

 
 
 
Kamca